Управління КС "Кредит-СоюЗ"

Витяг зі статуту КС "Кредит-СоюЗ" про керівні органи спілки

7.1. Органами управління спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

8.1. Загальні збори членів спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності спілки.

8.2. Загальні збори членів спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.

9.1. Спостережна рада представляє інтереси членів спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада спілки підзвітна загальним зборам членів спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України „Про кредитні спілки” та цим Статутом, контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.

До складу СР входять:

Зажерило Віктор Семенович Голова СР
Чернушенко Ірина Григорівна Заступник голови СР
Шевчук Сергій Васильович Секретар СР
Барсук Світлана Михайлівна Член СР
Мельниченко Василь Андрійович Член СР

10.1. Правління спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

10.2. Правління вирішує всі питання діяльності спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені цим Статутом до її виключної компетенції.

10.3. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені спілки в межах, передбачених Законом України „Про кредитні спілки”, цим Статутом та Положенням про правління.

Склад Правління:

Казарінов Володимир ОлександровичГолова Правління
Панюшкіна Валентина ПетрівнаЗаступник голови правління
Ніколенко Оксана АнатоліївнаГоловний бухгалтер

11.1. Кредитний комітет спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.

11.2. Кредитний комітет призначається спостережною радою у складі не менше трьох осіб за умови обов’язкової участі в ньому голови правління. Порядок призначення кредитного комітету, строк повноважень та порядок його діяльності визначається положенням про кредитний комітет, яке затверджується загальними зборами.

11.3. До компетенції кредитного комітету належать:

1) розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень із цих питань;

2) здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;

3) вирішення інших питань, пов’язаних з кредитною діяльністю, визначається положенням про кредитний комітет.

Кредитний комітет:

Андрущенко Олександр ОлексійовичГолова
Горова Ольга ВолодимирівнаЗаступник
Казарінов Володимир ОлександровичЧлен КК

12.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна й відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки.

12.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів спілки у кількісному складі, що визначається рішенням загальних зборів, але не менш трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Строк повноважень членів ревізійної комісії визначається загальними зборами.

Склад РК:

Малкова Наталія Петрівна Голова РК
Кувикліна Ірина Віталіївна заступник
Ващенко Лариса Геннадіївна секретар

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків – відсутні.